Naše činnost

Tato rubrika zůstávala dlouho prázdná, až nyní se našel čas ji trochu zaplnit. Náš myslivecký spolek totiž provozuje vskutku širokou škálu činností, o kterých by rád informoval i navenek. Pro širší okolí jsou asi nejznámější naše dva myslivecké plesy, které jsou rovněž klíčovým příjmem pro další aktivity. Prakticky celoročně provozujeme voliéru pro odchov bažantů, kteří následně míří do volné přírody, aby podpořily stavy drobné zvěře, jež dlouhodobě klesají převážně pod vlivem narušování životního prostředí nejrůznějšími vlivy. V lednu 2017 byly opět po několika letech za podobným účelem, tedy s cílem osvěžení stavů drobné, obstarány a vypuštěny tři páry zajíců. Dlouhodobě se zapojujeme do vypouštění zvlášť chráněné koroptve polní. V létě 2019, stejně jako v několika letech předchozích, bylo do honitby vypuštěno celkem 200 ks koroptví, přičemž díky jejich označení reflexními kroužky máme možnost sledovat, zda a do jaké míry se ve volné přírodě uchytí. Aktivně se snažíme rozbíjet lány monokultur, a to jak vytvářením biopásů a mysliveckých políček, tedy ploch osévaných nikoliv za účelem sklizně, ale určených pro zvýšení úživnosti honitby a zlepšení životních podmínek zvěře. V lokalitě Na Kamenitém nad Starým Knínem jsme realizovali celkem dva zalesňovací projekty. Jeden lesík byl v průběhu roku 2016 již odplocen a začíná sloužit tomu, pro co byl původně zamýšlen. Primárně poskytuje zvěři kryt a potravu, sekundárně také zabraňuje zvyšující se erozi půdy v oblasti, kde je zemědělství provozováno na velkých lánech polí bez větrolamů a vsakovacích ploch. Ten druhý zatím vyžaduje pravidelnou péči v podobě dosazování a ožínání. Aktivně spolupracujeme i při jiných činnostech pořádaných dalšími subjekty. V minulosti jsme se několikrát zapojili do úklidu odpadu pořádaného OÚ Malá Hraštice. Spolu s dalšími místními spolky pravidelně zajišťujeme i oslavy Dne dětí.

Činností je tedy celá řada a rozprostřeny jsou do průběhu celého kalendářního roku. Rozsah svých aktivit jsme se rozhodli poměřit i s ostatními spolky a subjekty, a naše počínání bylo úspěšné. Komise pro ekologii Českomoravské myslivecké jednoty nás ocenila za soustavnou činnost směřující ke zlepšování životního prostředí pro zvěř jako Polní honitbu roku 2016.