Archiv příspěvků

Plné ruce práce

       Ani v brzkých jarních měsících neleníme. V současné době pracují naši členové dle svých časových možností a za dodržení pandemických opatření na přípravě dvou pozemků k výsadbě krajinotvorných prvků- remízů.

V minulých měsících  členové MS Hubert Malá Hraštice  usadili  celkem 250 dřevěných kůlů okolo těchto pozemků. Na kůly bylo v březnu osazeno oplocení. Vznikly  tak oplocenky, které budou sloužit k ochraně sazenic nektarodárných a plodonosných keřů a stromů. Ty máme v plánu  vysázet začátkem měsíce dubna 2021

Vážení spoluobčané a přátelé myslivosti.

Myslivecký spolek „HUBERT„ Malá  Hraštice  se  zabývá  nejen odstřelem  zvěře, ale  hlavně činnostmi, souvisejícími se zvýšením stavů drobné zvěře v naší  přírodě (zajíci, bažanti, koroptve). Proto každý rok kupujeme koroptve, které vypouštíme do přírody.

V minulosti jsme postavili voliéru, ve které máme zakomorované bažantí hejno.

V době snůšky sbíráme vajíčka a ve vlastní líhni líhneme novou generaci. Po vylíhnutí kuřátek je někteří členové odchovávají doma (pod žárovkou tzv.“umělou kvočnou“ popř. pod kvočnou domácí slepice) do  stáří  8 týdnů.

  

Následně jsou bažanťata přemístěna do velké voliéry, kde se členové střídají o jejich krmení.

Spolek zajišťuje obilí pro zvěř na zimní  období. Tímto  bychom rádi  poděkovali  obecním  úřadům  Malá  Hraštice, Nová Ves pod Pleší a Mokrovraty,  které  nám  poskytují  finanční  pomoc .

Dále zemědělsky hospodaříme na polních pozemcích (svých i pronajatých). Tyto  pozemky osíváme směskami, které se nesklízejí a nechávají se pro zvěř a zpěvné ptactvo  na  zimní období. Zároveň má každý člen svoje krmné zařízení do kterých musí v zimním období  předkládat krmivo (obilí, seno, sůl).

Spolek založil již 3 remízky, které slouží jako významné krajinotvorné prvky v přírodě. V letošním roce budeme v této činnosti pokračovat.

 Výsadba remízku v roce 2019

Na podzim loňského roku jsme zorganizovali úklid našeho lesa od starých větví a  různého nepořádku. Tuto činnost jsme prováděli ve skupinkách, z důvodů nařízení vlády  v období koronaviru. V červnu loňského roku (červen – měsíc myslivosti)jsme pořádali kamarádské posezení u grilovaného divokého prasátka spolu s rodinnými příslušníky a přáteli myslivosti.

Bohužel nejvýznamnější kulturní akci našeho spolku, vyhlášené myslivecké plesy s bohatou tombolou, byly zrušeny z důvodu epidemických opatření .

Tombola na našem plese v roce 2019

Začíná jaro  a v  přírodě  nový  život  ( rození  a  kladení  mláďat).  Proto upozorňujeme spoluobčany, aby  se při  vycházkách  se  svými  psy  chovali  ohleduplně. Mrzí nás, že  někteří  se  chovají  v přírodě bez ohledu na zvěř a mnohdy na naše výtky reagují velmi agresivně.

Rádi bychom poděkovali příznivcům myslivosti za podporu a přejeme pevné zdraví v této problematické době.

Výbor MS .

publikováno 12.3.2021, Staženo 12.4.2021